فروشگاه ساز رایگان فایل فروشگاه ساز رایگان فایل
درباره فروشگاه
بهترین مکان برای پیدا کردن تمام مقالات و پروژه های دانشجویی و دانش آموزی
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1394/02/02
تعداد محصولات اضافه شده : 269
تعداد فروشهای کاربر : 262
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
s.g.almas.bndar@gmail.com

   مقاله ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل

محمد رضا رضایی 1395/06/09 دسته بندی : پروژه و مقاله 0

خصوصيات ديگري که پيرس بررسي نمود خواص فشاري پارچه بود . به منظور بدست آوردن مقدار عددي آن ، ضخامت را تحت دو فشار مشخص اندازه گرفت و ميزان اختلاف را به اختلاف ضخامت را به عنوان اندازه ي سختي پارچه و يا مقاومت فشاري (H) در نظر گرفت .

عنوان : مقاله ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل

این فایل با فرمت word و آماده پرینت می باشد

 

فهرست مطالب

 

عنوان     صفحه

 

فصل اول:مطالعات كتابخانه اي 1

1- 1- سير تاريخي بررسي زير دست  2

1-1-1- بررسي زير دست پارچه توسط پيرس 2

1-1-2- سيستم کاواباتا 3

1-1-2-1- اندازه گيري ذهني زير دست پارچه : 4

1-1-2-2- ارزيابي واقعي زير دست پارچه : 5

1-1-3- روش ارزيابي سريع  7

1-1-4- اندازه گيري زير دست با استفاده از دستگاه استحکام سنج : 8

1-1-4-1 - آزمايش کششي : 8

1-1-4-2- آزمايش خمش : 8

1-1-4-3- آزمايش برشي : 9

1-1-4-4- فشار وضخامت پارچه :                9

1-1-4-5- آزمايش اصطکاک : 9

1-1-5- اندازه گيري زير دست با استفاده از عبور از نازل : 12

1-2- خواص مرتبط با زير دست پارچه :  14

1-2-1- آويزش: 14

1-2-2- ضخامت و وزن پارچه: 15

1-2-3- پرزينگي: 17

1-2-4- پوشانندگي  17

1-2-5- مقاومت خمشي: 18

1-2-6- چين خوردگي پارچه:  19

1-2-7- سختي و انعطاف پذيري:  20

فصل دوم :تجربيات 21

2-1- وسايل مورد استفاده : 22

2-1-1- دستگاه ها : 22

2-1-1-1- دستگاه اندازه گيري استحکام : 22

2-1-1-2- دستگاه اندازه گيري طول خمش :   26

2-1-1-3- دستگاه اندازه گيري ضخامت پارچه : 28

2-2- مواد اوليه مورد استفاده : 28

2-3- آزمايشات انجام شده : 30

2-3-1 -آزمايشات عبور پارچه از حلقه : 30

2-3-2 -آزمايش ارزيابي زير دست نمونه ها توسط اشخاص : 35

2-3-2-1- متوسط درجه ي زير دست : 37

فصل سوم :بحث ونتيجه گيري 39

3-1- رگرسيون چند متغيره مرحله اي (Stepwise) 40

3-1-1- به طرف جلو (Forward) : 40

3-1-2-به طرف عقب (Backward) :  41

3-2- دستور کار با نرم افزار: 43

3-2- نتيجه گيري کلي                                                                                                                       51 

3-3- پيشنهادات جهت ادامه ي پروژه :                                                                                             52

ضمائم 53

منابع 73

 

فهرست جداول

 

عنوان                          صفحه

 

جدول (2-1) مشخصات نمونه ها ي مورد آزمايش 29

جدول (2-2) مشخصات بدست آمده از آزمايش بر روي نمونه ها 34

جدول (2-3) نتايج رتبه بندي زير دست توسط افراد 36

جدول (2-4)  نتايج متوسط زير دست 38

جدول (3-1) علامت هاي اختصاري به کار رفته در نرم افزار 42

جدول (3-2) Regression 44

جدول (3-3) Model Summary 45

جدول (3-4) ANOVA 46

جدول (3-5)Coefficients 47-48-49

 

فهرست اشكال

 

عنوان            صفحه

 

شكل (1-1) فك نگهدارنده ي نازل كه نمونه ي پارچه از آن در حال بيرون آمدن مي باشد. 14

شکل (2-1) دستگاه استحکام سنج به همراه فك حمل كننده ي نازل 24

شکل (2-2) نازل  به کارفته ي به قطر 3.5cm 25

شکل (2-3) نازل لاستيکی به کارفته دارای سوراخی به قطر2.5cm 25

شکل (2-4) دستگاه به کار رفته در پروژه به همراه نازل ولاستيک 26

شکل (2-5) دستگاه اندازه گيري طول خمش 27

 

فصل اول

مطالعات كتابخانه اي

 

1- 1- سير تاريخي بررسي زير دست [1]

1-1-1- بررسي زير دست پارچه توسط پيرس

اولين اندازه گيري ها در رابطه با خواص پارچه به سال 1943 برمي گردد که توسط پيرس بر روي خواص خمشي و فشاري به عنوان زير دست پارچه انجام گرفت .

پيرس براي اندازه گيري سختي پارچه از روشي استفاده کرد که تا به امروز نيز استفاده مي شود وآن اندازه گيري طول خمشي پارچه است . اين کميت را مي توان به صورت طولي از پارچه که در اثر وزن خود خم مي شود تعريف کرد . اين پارامتر خود نشاندهنده ي آويزش پارچه سخت تر بوده و هر چه پارچه سخت تر باشد ، طول خمش پارچه بيشتر است

از طول خمش و وزن واحد سطح پارچه ، کميت ديگري به نام سختي خمشي پارچه به صورت رابطه ي زير بدست مي آيد :  

 

سختي خمشي  

وزن پارچه  

طول خمش 

که در اين مورد در بخش بعدي توضيح داده مي شود 

خصوصيت ديگري که به هنگام لمس کردن پارچه احساس مي گردد ضخامت پارچه است که خود به مقدار فشردگي پارچه بستگي دارد بدين جهت اين احساس ترکيبي از ضخامت وسختي مي باشد . بنابراين بهتر است سختي مواد با ضخامت هاي مختلف با هم مقايسه و کميت ديگري به نام مدول خمشي که مستقل از ابعاد مورد آزمايش اندازه گيري بصورت رابطه ي زير محاسبه گردد :

  مدول خمشي

 سختي خمشي

  T (mm)ضخامت پارچه 

در مورد بعضي ديگر از خصوصيات فيزيکي نيز بحث هاي جداگانه اي را مورد مطالعه قرار داد  و به اين نتيجه رسيد که اغلب اين کميات به همين خواص خمشي وفشاري بستگي دارد بنابراين براي تخمين زير دست پارچه بايد خواص خمشي و فشاري مورد مطالعه قرار گيرد .

 

1-1-2- سيستم کاواباتا

در روش هاي اوليه ، زير دست پارچه از طريق لمس آن توسط کارشناسان ماهر و متخصص ارزيابي شده که اين سيستم احتياج به سال ها تجربه داشته و به طور آشکار مي توانسته است تحت تاثير سليقه شخصي افراد قرار گيرد .

پروفسور کاواباتا از کشور ژاپن سعي نمود تا سيستم اندازه گيري زير دست بر پايه ي ماشين را به جاي سيستم اندازه گيري زير دست توسط متخصص که نتايج ثابت وجديدي مي دهد  رامعرفي نمايد . بنابر نظرات کاواباتا زير دست پارچه را مي توان از خواص فيزيکي و مکانيکي پارچه بدست آورد . رفتار فيزيکي و مکانيکي پارچه در ازدياد  طول و نيروي کم بر زير دست موثرند . بدين معني که اين نيرو و ازدياد طول نبايد به اندازه اي باشد که موجب زوال پارچه شود . و رفتار پارچه در اين نواحي به عنوان زير دست تلقي مي شود .

 

1-1-2-1- اندازه گيري ذهني زير دست پارچه :

اولين قسمت از کار کاواباتا پيدا کردن توافق در ميان متخصصين از نظر جنبه هاي مهم زير دست بود  و اينکه چطور هر جنبه کمک کند به درجه بندي ازپارچه . 

براي هر دسته از پارچه 4 يا 5 خاصيت مانند سختي خمشي ، نرمي برشي ، صافي يا ناصافي انتخاب شدند و به آنها عنوان زير دست ابتدايي دادند . ژاپني ها واژه هايي انگليسي معادل معناي ژاپني آن براي زير دست ابتدايي پيدا کردند .مقدار زير دست ابتدايي با درجه بندي زير دست ابتدايي در 10 درجه بدست مي آيد که 10 بهترين مقدار آن و يک کمترين مقدار آن بود .

كاواباتا براساس خصوصيات زير دست ابتدايي  و مقدار زير دست ابتدايي پارچه هاي مورد آزمون را به دسته ها يي تقسيم مي نمود مانند لباس هاي تابستاني مردانه ، لباس هاي زمستاني مردانه و پارچه هاي بانوان .

تركيب مقدار زير دست ابتدايي پارچه ها يک درجه بندي براي پارچه  را بوجودآورذه که آن را به عنوان ارزش زير دست کلي مي شناسند که اين درجه بندي به 5 درجه تقسيم شده که درجه 5 بهترين است . مقدار زير دست ابتدايي تبديل مي شود به مقدار زير دست کلي با به کار بردن يک معادله براي يک طبقه پارچه ي خاص که از راه تجربه تعيين ميشود . کتاب هايي شامل نمونه هاي پارچه داراي هر زير دست ابتدايي وهمراه با نمونه هاي استانداردي از زير دست کلي در هر يک از5 طبقه توسط کميته ارزيابي و استاندارد ژاپن (hesc)   در طبقات پنج گانه زير تهيه شد . 

پارچه لباسي مردانه زمستانه يا پاييزه 

پارچه لباسي مردانه براي آب و هواي گرمسيري 

پارچه لباسي نازک بانوان 

پارچه هاي لباسي پيراهني مردانه 

پارچه هاي حلقوي براي زير پوش ها 

   هدف از ارائه چنين استانداردهايي ماخذي براي کمک به کارشناسان در راستاي توليد بيشتر لباس هاي درجه يک از نظر زير دست مي باشد .

 

 

1-1-2-2- ارزيابي واقعي زير دست پارچه :

دومين قسمت از کار کاواباتا توليد و مرتب کردن وسايلي براي اندازه گيري خواص مناسب پارچه و سپس مربوط کردن کردن اين اندازه ها با اندازه گيري ذهني از زير دست پارچه بود و منظور اين بود که هر فردي بتواند زير دست کلي از پارچه را اندازه گيري کند . در نهايت سيستم KESF طراحي شد که شامل 4 دستگاه مخصوص اندازه گيري کننده ي خواص زير است :

کششي و برشي   FB1

خمشي   FB2  

فشاري FB3   

خواص سطحي و ساختماني پارچه    FB4

خواص اندازه گيري شده خواص کششي ، برشي ، خمشي ، فشاري ، سطحي و ساختماني پارچه مي باشند هر کدام از اين خواص بوسيله 2 يا 3 مقدار تعريف مي شوند.خواص کششي از روي منحني نيرو – ازدياد طول بدست مي آيند اين منحني بين نيروي صفر و ماکزيمم نيروي 500 gf / cm  رسم مي شود منحني برگشت نيز بر روي همين منحني با اجازه دادن برگشت به  طول اوليه نمونه بدست مي آيد .

 خواص فشاري نيز مانند خواص کششي منتها در اين حالت نمونه پارچه در بين دو صفحه قرار گرفته و با اعمال فشار به طور پيوسته منحني نيرو – ضخامت  رسم مي گردد . ماکزيمم فشار 50 gf/cm2  مي باشد منحني برگشت نيز مانند منحني برگشت نيرو – ازدياد طول رسم مي گردد .

خواص برشي با استفاده از يک نمونه به ابعاد 20. 5  cm2  که بين دو گيره قرار گرفته اندازه گيري مي شود و در يک طرف نمونه نيروي ثابت 10gf /cm   اعمال شده و منحني نيروي برشي بر حسب زاويه ي برشي رسم مي شود .

براي اندازه گيري خواص خمشي يک نمونه پارچه را با پيچاندن دو لبه ي آن انحنا را بين 2.5- تا 2.5 cm تغيير مي دهيم که شعاع از خمش بين   تا  cm  تغيير مي کند ، سپس گشتاور خمشي مورد نياز براي دادن اين ناحيه  ي انحنا به طور پيوسته ثبت شده و نمودار گشتاور خمش را رسم مي شود .

همه اين اندازه گيريها سپس به مقدار زير دست ابتدايي بوسيله يک دسته از معادلات انتقال وزير دست کلي تبديل وسپس محاسبه ميشود .

در اينجا نتايج به صورت عددهاي نرمال شده به صورت رابطه ي زير در مي آيند :

 

نرمال شده :   

مقدار متوسط از صفت براي پارچه واقعي :  

پارامتر اندازه گيري شده :  

انحراف استاندارد از صفت براي پارچه واقعي :  

بوسيله نرمال کردن نتايج همه ي آنها مي توانند در يک مقياس رسم شوند سپس با رسم نقاط در چارت مي توان به آساني اختلاف پارچه ها را از ميانگين تشخيص داد.


خرید و دانلود | 2,900 تومان
نوع فایل :word | تعداد صفحات :73

گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط